La Fundació Ynglada-Guillot convoca, un any més, el seu Premi Internacional de Dibuix.

BASES

PARTICIPANTS:

Podran participar en este concurs tots els artistes espanyols i estrangers.

OBRA:

Els dibuixos seran en blanc i negre, amb exclusión de qualsevol coloració, realisats en llapis, carboncillo, tinta chinenca, estilográfica o tinta corrent. No s’admetran collages.

Es podran presentar una o dos obres per concursant.

La mesura del dibuix estarà compresa entre 40 x 40 cm. (vists sense marc) i 90 x 90 cm. (en marc inclós). S’emmarcarà en un llistó de 2 cm. màxim i el dibuix es protegirà en metacrilato o similar. No s’admetran obres cobertes solament en metacrilato subjecte en tornells o pinces metàliques.

En l’esquena de cada quadro que es present, el concursant té que pegar l’extrem que s’indica al final d’este fullet, en totes les senyes en lletra clara i mayúscula. Si presenta dos dibuixos, deurà fer fotocòpia d’este extrem per al segon dibuix.

No s’admetrà més d’un dibuix per quadro o marc.

INSCRIPCIÓ:

Els dibuixos s’entregaran junt al formulari d’inscripció, pegat darrere.

Les obres que s’entreguen personalment es tenen que deixar sense embalage. Seran entregades contra rebut en la sèu de la Fundació (Passejada Isabel II, núm. 1, casa Llonja 2º, de Barcelona, local social de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi).

Les que s’envien (a la mateixa direcció) tenen que estar degudament embaladas, de tal forma que l’embalage puga tornar-se a utilisar per a la devolució de les obres a l’artiste. La Fundació no respon dels desperfectes ocasionats durant el transport i correran a càrrec de l’autor totes les despeses ocasionades. La secretaria de la Fundació només garantisa l’inclusió de les obres rebudes dins del determini referit, siga com siga la data d’expedició i el procediment amprat.

El Patronat velarà per la conservació de les obres rebudes, pero no es responsabilisarà dels danys que puguen sofrir per causes involuntàries.

DETERMINI D’INSCRIPCIÓ:

Les obres s’entregaran entre els dies 3 i 7 de maig de 2021, abdós inclosos (dies faeners de dilluns a divendres) de 10:00 a 12:30 hores.

JURAT:

El jurat d’admissió i de otorgamiento del premi estarà integrat per un patró de la Fundació, que actuarà de president, un patró de la Fundació Lluís Coromina, un patró de la Fundació Privada Vila Casas i dos crítics d’art o acadèmics de Belles arts nomenats per la mateixa Fundació.

Els acorts i el veredicte del jurat seran inapelables i es faran públics l’1 de juliol de 2021 a les 17:00 hores, durant l’acte públic d’entrega del premi.

DOTACIÓ:

S’establix un únic premi indivisible de 4.000 euros, otorgat per majoria de vots del jurat. L’obra premiada quedarà en propietat del patronat, que la destinarà al museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

EXPOSICIÓ:

L’exposició dels dibuixos seleccionats estarà oberta entre els dies 1 de juliol i 11 de setembre de 2021, en la sala d’exposicions de la Fundació Lluís Coromina, Espai IsernDalmau, carrer Mallorca núm. 305, local 2, de Barcelona. L’horari és de dimarts a divendres, de 17:00 a 20:00 hores; dissabte, de 10:00 a 13:00 hores; dumenge i dilluns tancat.

Coincidint en les dates de l’exposició de les obres seleccionades pel jurat, l’artiste guanyador tindrà l’oportunitat d’expondre una mostra dels seus dibuixos recents.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES NO PREMIADES:

Les obres no seleccionades deuran retirar-se, contra devolució del rebut d’entrega, fins al 30 de juliol de 2021.

Les obres seleccionades es retiraran en la Fundació Ynglada Guillot, contra devolució del rebut d’entrega, del 14 de setembre al 15 d’octubre de 2021.

Si les obres han segut remeses per transportista, té que enviar-se per correu el rebut d’entrega a la secretaria de la Fundació Ynglada-Guillot, que prepararà l’embalage originari i avisarà a l’empresa de transport per a la seua devolució a l’autor, a portes deguts.

Quan hagen transcorregut estos determinis, les obres no retirades es consideraran com una donació irrevocable al Patronat, el qual farà d’elles l’us que crea convenient, sense que els autors tinguen cap dret a reclamar-les.

PER A MÉS INFORMACIÓ: http://racba.org/

Likes (0)
Share