PREMI NACIONAL DE CERAMICA CIUTAT DE CASTELLÓ 2022

 1. Podran concorrer a esta convocatoria, tant de forma individual com colectiva, persones espanyoles o estrangeres residents en Espanya, pero no aquelles persones CUYAS obres hagen segut premiades en els dos ultimes edicions d’este premi.
 2. Cada participant o colectiu podra presentar un maxim de 2 obres podent una mateixa obra constar d’una o mes peces.

CARACTERISTIQUES DE LES OBRES:

 1. Les obres presentades, de nova creacio, deuran ser originals i inedites. No s’admetran obres seleccionades o expostes en atres concursos, ni obres seleccionades en atres edicions d’este concurs.
 2. Les dimensions de les obres no podran excedir de 200 centimetros ni ser inferiors a 35 centimetros en el seu costat mes llarc, en un maxim de pes de 40 KG. i deuran estar realisades en argila cuita en o sense esmalt, a temperatura superior a 960º admetent-se la combinacio en materials no ceramics sempre que estos siguen de soport i l’obra mantinga com material central i protagoniste la ceramica, no admetent-se TRABAJOS realisats soles per procediments no ceramics ni qualsevol tipo de produccio comercial o industrial.

REMESA:

 1. El determini de presentacio de solicituts començarà al dia següent de la publicacio d’estes bases i finalisarà el 16 de setembre de 2022 inclos. Este determini podra ser objecte de modificacio en funcio de com evolucione l’estat  d’alarma sanitaria pel COVID-19 i les mesures de proteccio que s’establixquen per a combatre-ho. Les solicituts de participacio se remetran a l’organisacio del concurs per correu electronic a ATC@ATECE.ORG incloent en l’assunt: 16º Premi Nacional de Ceramica “CIUTAT de CASTELLÓ”. Per a mes informacio contactar per TELF. +34 964 200 063 | Movil +34 617 382 188 o al correu electronic ATC@ATECE.ORG El model de solicitut de participacio estara disponible per a totes les persones participants en la pagina web de l’Associacio Espanyola de Técnics Cerámics.  Les solicituts de participacio inclouran les senyes personals de les persones participants, la ficha tecnica de les obres, degudament complimentada, i maxim 3 fotografies digitals de les obres sobre fondo neutre que siguen necessaries per a la correcta percepcio de cada una de les obres presentades junt a un esquema de colocacio, si aixina ho requerix l’obra per a una millor comprensio de montage i, un menut CURRÍCULUM artistic de les persones participants.
 1. Tota la documentacio que acompanye a les solicituts d’inscripcio quedarà en possessio de l’Associacio Espanyola de Tecnics Ceramics (ATC) i passarà a formar part de l’historic documental del concurs.

SELECCIO D’OBRES:

 1. D’entre les solicituts presentades, el jurat seleccionarà les obres finalistes que conformaran l’exposicio d’obres seleccionades.
 2. La seua decisio sera inapelable i s’informarà sobre la seleccio a tots els participants.

RECEPCIO D’OBRES:

 1. Les obres seleccionades, deuran remetre’s en les dates, horari i direccio que els sera facilitat al seu degut temps a les persones finalistes. L’incompliment d’este determini supondra la desqualificacio.
 2. Les obres se presentaran en el titul escrit en l’exterior d’un sobre tancat, en CUYO interior s’especificaran les senyes d’identificacio de la persona o persones participants i l’obra, que deuran coincidir en els presentats en la solicitut.
 3. Les obres se transportaran per conte i risc de les persones participants, tant en l’entrega com en l’arreplegada de les obres, en el seu correcte embalage, el qual sera utilisat per a la seua devolucio. L’organisacio no se responsabilisa de les trencaments o defectes ocasionats per un mal embalage o transport, encara que velarà per la seua proteccio i conservacio.

EXPOSICIO:

 1. Les obres finalistes s’expondran durant el mes de novembre/decembre de 2022 en un lloc encara per determinar, a on se fara public el fallo del jurat. L’entrega del premi a la persona o persones guanyadores se realisarà en acte especial en CEVISAMA 2023, al que deuran assistir obligatoriament.

JURAT I FALLO:

 1. L’Associacio Espanyola de Tecnics Ceramics(ATC) nomenarà un jurat per 5 vocals en veu i vot entre especialistes de l’art i el disseny ceramic, que estara presidit pel President d’ATC (o membre d’ATC en qui delegue) que actuaran en veu pero sense vot i COPRESIDIDO per la Regidora delegada de Cultura, Patrimoni Cultural i Museus; i el Secretari d’ATC, que actuarà en veu pero sense vot. La decisio del jurat sera inapelable des de el punt de vista del seu comés tecnic. El jurat podra declarar desert el premi si aixina ho considera oportu.
 1. S’establix un unic premi, otorgat per l’EXCMO. AJUNTAMENT de CASTELLÓ, en una dotacio de QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €) subjecta a les retencions fiscals estipulades per la llegislacio vigent. El jurat podra propondre la concessio de tantes mencions honorifiques com estime oportu, sense dotacio economica.
 1. L’obra premiada quedarà en propietat de l’EXCMO. AJUNTAMENT de CASTELLÓ, a tots els efectes, fins i tot per a la seua reproduccio en qualsevol soport fisic, electronic o electromagnetic.

RETIRADA DE LES OBRES:

 1. Les obres presentades pels artistes no premiats podran retirar-se baix acreditacio, en el terme improrrogable de 30 dies habils a contar des de el dia posterior a la clausura de l’exposicio.

+ Info.: www..atece.org.

Likes (0)
Share