IX CONCURS DE ARTES PLÁSTIQUES DCOOP

Bases

 1. Objecte Dcoop Societat Cooperativa Andalusa, d’ara en avant Dcoop, a fi de promoure la unió entre els productes agroalimentaris i la cultura, i compromesa amb el desenvolupament i la promoció de l’art, convoca l’IX Concurs d’Arts Plàstiques Dcoop (2023) conformement a les següents bases.
 2. Autors Podran participar en aquest concurs artistes majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat o residència.
 3. Característiques i categories Les obres artístiques que es presenten al concurs hauran de reunir els següents requisits: a. Cada participant podrà presentar només una obra per categoria, de la qual siga autora o autor, a qualsevol de les categories en qualsevol disciplina de les arts plàstiques ressenyades tenint en compte els requisits i exigències propis de cada categoria. Han de ser manejables, duradores, físiques, que es puguen veure i exposar, i transportables. b. L’obra que opte al concurs ha de ser anònima i si tinguera signatura, es presentarà oculta. L’incompliment suposa la desqualificació. c. Es tractarà d’obres inèdites, originals i no premiades en altres certàmens. Cada participant garanteix que ostenta els drets d’autoria, exonerant a DCOOP de qualsevol mena de responsabilitat. d. No es contemplen obres virtuals (per exemple, pintura digital) ni efímeres, ni fotografies. e. Les obres són de temàtica lliure, si bé el jurat podrà tindre en compte la temàtica relacionada amb les activitats que desenvolupa Dcoop i els seus socis cooperativistes agroalimentaris.

Més informació sobre el grup es pot trobar en www.dcoop.es.

Les obres artístiques podran participar en les següents categories:

CATEGORIA A – PINTURA Les obres hauran de reunir els següents requisits tècnics: la dimensió màxima serà d’un metre d’alt per un d’ample i han de ser fàcilment manejables per una persona. I sempre que el seu format i suport ho permeten, les peces es presentaran amb un marc protector.

CATEGORIA B – ESCULTURA a. Les obres hauran de reunir els següents requisits tècnics: format màxim de 70 cm en qualsevol dels seus costats i en qualsevol material que no siga fràgil, sempre que es puga transportar i manipular sense perjudici de la seua integritat. Han de ser manejables per una persona i tindre un pes màxim total de 10 kgs. b. A criteri de l’o de la concursant, poden presentar-se com a maqueta no definitiva indicant per a quin material està pensada l’obra si resulta finalment seleccionada. En tal cas es compromet a acabar-la i enviar-la en termini per a la realització de l’exposició.

CATEGORIA C – GRAVATS ARTÍSTICS I CERÀMICA a. Les obres de gravats hauran de reunir els següents requisits tècnics: les peces vindran amb un marc protector. La dimensió màxima serà d’un metre d’alt per un d’ample i han de ser manejables per una persona. En cas de ser guanyador, aquesta obra serà de propietat de Dcoop, qui autoritzarà el nombre de planxes.

 1. Les obres de ceràmica hauran de reunir els següents requisits tècnics: format màxim de 70 cm en qualsevol dels seus costats i en qualsevol material que no siga fràgil, sempre que es puga transportar i manipular sense perjudici de la seua integritat. Han de ser manejables per una persona i tindre un pes màxim total de 10 kgs. c. En tots dos casos, en cas de resultar guanyador o guanyadora d’aquesta categoria única que reuneix totes dues disciplines, es compromet a realitzar 7 còpies addicionals emprant la mateixa tècnica, suport, dimensió, material, qualitat, imatge, etc… en el termini màxim de 30 dies des de la data de la fallada. La confecció d’aquestes obres addicionals està inclosa en el premi, per la qual cosa Dcoop no aportarà res més. En les tres categories (A, B i C), les còpies o obres que han d’aportar els guanyadors i les ramaderes s’entregaran totalment acabades sense que Dcoop aporte res per a la producció d’aquestes.
 2. Premis Les dotacions dels premis segons categoria són: – CATEGORIA A: PINTURA: 3.500 euros – CATEGORIA B: ESCULTURA: 3.500 euros – CATEGORIA C: GRAVATS ARTÍSTICS I CERÀMICA: 3.500 euros.
 3. Presentació telemàtica. El termini de presentació d’inscripcions finalitzarà el 28 de febrer de 2023 a les 23h59m, (hora de l’Espanya peninsular). La inscripció en l’IX CONCURS D’ARTS PLÀSTIQUES DCOOP 2023 es realitzarà de manera telemàtica en línia a través del següent enllaç directe ací o a través de la web de dcoop.es acceptant aquestes bases i emplenant el formulari d’inscripció on es presentarà: a. En pintura i gravat pujaran una imatge de l’obra en grandària JPG de màxim 5MB. En escultura i ceràmica podran presentar una col·lecció de 3 fotografies de la mateixa única obra de màxim 5Mb que permeten apreciar les vistes (frontal, posterior i laterals). Recorde que les obres no poden portar cap signatura o identificació personal. L’incompliment suposa la desqualificació. b. Emplenament del formulari: títol, suport, material, mesures, tècnica i descripció del significat de l’obra, la valoració econòmica que l’autora o l’autor dona a aquesta, que no podrà superar el valor del premi de la categoria a la qual opta; aquesta quantia es tindrà en compte per a possibles asseguraments i interés de venda en l’exposició. c. Dades personals (nom, adreça, telèfon, correu electrònic…)
 4. Obres seleccionades a. d’entre les inscripcions presentades, un Comité triarà les obres que seran seleccionades i d’entre elles, les que eixiran les guanyadores. La seua decisió serà notificada immediatament via correu electrònic especificant les dates de recepció d’aquesta selecció d’obres per a la reunió presencial del jurat. L’incompliment d’aquest termini suposarà la seua desqualificació. b. Les obres seleccionades que opten al premi guanyador es presentaran físicament indicant la categoria a la qual opta (A, B o C) juntament amb una nota curricular de l’artista d’uns 2.000 caràcters i l’autorització positiva o negativa perquè la seua obra siga exhibida en possibles exposicions afavorides per Dcoop; i si ho desitja, incloga les seues dades personals de contacte per a possibles interessats a adquirir-les si no és el vencedor del concurs. c. Les obres seleccionades s’entregaran en les dates que es comunicaran a cada finalista en: IX CONCURS D’ARTS PLÀSTIQUES DCOOP 2023 DCOOP S.coop. And. Ctra. Córdoba s/n. Apdo 300. 29200 Antequera (Màlaga) Horari: dilluns a divendres de 9h a 14h i dilluns a dijous de 16h a 18h. Es podrà considerar la recepció d’obres amb matasellos o albarans de missatgeria compresos en la data comunicada, sempre que arriben abans de la reunió deliberativa del jurat. d. En tot cas, totes les obres presentades al concurs hauran de comptar amb algun sistema de protecció en el seu embalatge, que evite danys en el seu transport i tractament fins a la seua devolució. Dcoop no assumirà cap despesa de transport, ni embalatge, ni segur, ni trencaments. e. Totes les despeses d’enviament i devolució de les obres concursants, inclosos el de l’assegurança de transport i els aranzels de duanes i la missatgeria si n’hi haguera, seran per compte de cada participant. En el cas de realització d’exposicions promogudes per Dcoop, aquestes despeses correran per compte de l’organització. f. Si en rebre-les, Dcoop observa que les obres no són manejables o venen desmuntades o són fràgils tal que pot perdre’s la seua integritat, es reserva el dret de retornar-les i desqualificar-les. Així mateix, si l’embalatge original es desbarata tal que siga impossible reusar-ho per a la devolució tampoc es compromet a retornar-les per missatgeria. g. Dcoop no s’obliga a subscriure cap assegurança – que respondria amb fins al 75% màxim del valor del premi- que cobrisca possibles deterioracions de les obres, ni es responsabilitzarà de les negligències en cas de transport alié; no obstant això, posarà la màxima cura durant el temps que les obres romanguen sota la seua custòdia. h. La selecció d’aquestes obres no suposa necessàriament la participació en possibles exposicions. i. Les obres seleccionades podran ser publicades en Dcoop i en la web d’inscripcions utilitzada per a la comunicació de resultats en el transcurs del concurs o per a la realització de catàlegs o material de difusió de les exposicions. Les dades personals recollits seran incorporats a les bases de dades de Dcoop i de la web utilitzada per a la gestió de les inscripcions. En tots dos casos les dades seran tractades amb la finalitat d’atendre la sol·licitud formulada. Poden atendre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en Dcoop com a responsable del tractament; es pot comunicar a través del correu electrònic rgpd@dcoop.es. Dcoop podrà cedir el tractament d’aquestes dades a terceres persones encarregades de gestionar el concurs, autoritzant els i les participants l’ús descrit.
 5. Obres premiades a. Les obres premiades passaran a ser propietat de Dcoop, a la qual se cediran els drets d’explotació a títol gratuït en les modalitats de reproducció, comunicació pública i distribució. b. Dcoop fallarà el concurs quan estime oportú i el comunicarà als interessats i les interessades, tractant de fer-ho públic mitjançant la celebració d’un acte. c. Es formalitzarà la documentació comptable per a la dotació del premi aplicant-se la legislació fiscal corresponent. El pagament es realitzarà una vegada que la totalitat de les obres estiguen en possessió de Dcoop i es complisca el que s’estableix en les bases. d. Dcoop podrà seleccionar una altra obra si la premiada inicialment: no s’até a les bases del concurs; no s’entrega la totalitat de les obres originals i còpies, en el seu cas, en el temps indicat; no coincideix amb la presentada en la documentació d’inscripció; tinguera algun tipus de defecte o dubtes sobre la seua autoria i drets; o qualssevol altres circumstàncies anàlogues. L’obra rebutjada perdrà la condició de guanyadora. e. Una vegada fallat el concurs, es comunicarà per correu electrònic quan es poden retirar les obres no guardonades de les instal·lacions de Dcoop, avisant amb antelació. Totes aquestes despeses correran per compte de cada concursant. Dcoop podrà disposar d’aquelles no retirades en el termini de dos mesos des de la data del primer avís de devolució, sense que el concursant puga reclamar-les. Amb les obres no recollides, Dcoop es reserva el dret de donar les peces a l’organització o institució que considere convenient per al seu ús, sense que l’o el concursant puga reclamar.
 6. Jurado a. El comité seleccionador i el jurat serà nomenat per Dcoop i fallarà el concurs quan considere oportú comunicant via electrònica la data de la fallada, que tractarà si es fes en un acte públic, implementant-se totes les accions que considere necessàries per a prendre la millor decisió. b. Estarà integrat per personalitats del món artístic, cultural i agroalimentari. c. El jurat podrà declarar desert el concurs o algunes de les seues categories.
 7. Fins La fi última de les obres premiades en l’IX Concurs d’Arts Plàstiques de Dcoop (2023) és el seu lliurament als guanyadors dels Premis Dcoop a la Qualitat de l’Oli en les seues categories de Millor Oli d’Oliva Verge Extra, Millor Celler d’Oli d’Oliva i Millors Olis Verges Extres amb certificacions de qualitat.
 8. Acceptació de les bases La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases i el seu incompliment suposa la desqualificació. No obstant això, qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta inapel·lablement per Dcoop, inclosa la suspensió del concurs. Per a qualsevol dubte o informació tècnica sobre la web d’inscripcions poden dirigir-se a contacto@mundoarti.com i per a dubtes sobre l’organització i interpretació de les presents bases poden dirigir-se a info@dcoop.es
Likes (0)
Share