MINISTERI D’ EDUCACIÒ I CIÈNCIA

10610 REIAL DECRET 882/1982, de 26 de març, sobre canvi de denominaciò dels Col·legis Oficials de Professors de Dibuix

Per Decret de nou de desembre de mil nou-cents cinquanta-cinc es van crear els Col·legis Oficials de Professors de Dibuix de Madrid, Barcelona, València i Sevilla, integrant-se en una Junta Central com a suprem Organisme representatiu de la professió amb caràcter nacional. En les referides Corporacions es col·legien tots els que estan en possessió del títol de Professor de Dibuix expedit per l’estat. L’expedició de tals títols estava a càrrec de les Escoles Superiors de Belles Arts.

El Decret tres mil quatre-cents vint-i-dos mil nou-cents setanta-tres, de vint-i-u de desembre, va determinar la incorporació de l’Escola Superior de Belles Arts de Sevilla a la Universitat i el Decret dos mil cinc-cents tres mil nou-cents setanta-cinc, de vint-i-tres d’agost, va disposar que les Escoles Superiors de Belles Arts de Barcelona, Bilbao, Madrid i València quedaren incorporades, respectivament, a les Universitats de Barcelona, Bilbao, Complutense de Madrid i Politècnica de València.

El Decret nou-cents huitanta-huit mil nou-cents setanta-huit, de catorze d’abril, va determinar la transformació de les Escoles Superiors de Belles Arts de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla i València en Facultats Universitàries, amb la denominació de Facultats de Belles Arts.

Finalment, el Reial Decret quatre-cents huitanta-cinc mil nou-cents huitanta-un, de vint-i-set de febrer, establix el procediment per a l’obtenció del grau de Doctor pels Catedràtics numeraris i Professors auxiliars de Belles Arts.

Tenint com a fonament la legislació assenyalada, la Junta Central dels Col·legis Oficials de Professors de Dibuix ha sol·licitat el canvi de denominació dels mateixos pel de Col·legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i de Professors de Dibuix, d’acord amb el que establix l’article quart, dos, de la Llei dos mil nou-cents setanta-quatre, de tretze de febrer, modificada per la Llei setanta-quatre mil nou-cents setanta-huit, de vint-i-sis de desembre.

Considerant l’evolució efectuada per la legislació en el tractament dels estudis de les Belles Arts, que han portat a transformar les antigues Escoles Superiors en Facultats Universitàries, en reconeixement a l’Entitat que aquells suposen, pareix oportú modificar una denominació que no es correspon amb les noves titulacions impartides per la Universitat.

En virtut d’això, a iniciativa de la Junta Central dels Col·legis Oficials de Professors de Dibuix, prèvia audiència dels Col·legis afectats, a proposta del Ministre d’Educació i Ciència i després de la deliberació del Consell de Ministres en la seua reunió del dia vint-i-sis de març de mil nou-cents huitanta-dos.

DISPOSE:

Article únic.- S’autoritza el canvi de denominació dels Col·legis Oficials de Professors de Dibuix pel de Col·legis Oficials de Doctors i Llicenciats en belles Arts i Professors de Dibuix.

Donat a Madrid a vint-i-sis de març de mil nou-cents huitanta-dos.

J.Carlos R.

El Ministre d’Educació i Ciència,

Federico Mayor Zaragoza

Likes (0)
Share