Photo by James Sutton on Unsplash

EL MINISTERI D’EDUCACIÓ DEROGA ELS TEMARIS VIGENTS I DEIXA LES OPOSICIONS DE PROFESSORAT PENDENTS D’UNA REFORMA SENSE DEFINIR

En el BOE del dimarts 7 de febrer de 2012, per Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de manera SORPRENENT I INESPERADA, i sense tenir en compte la situació ja creada d’incertesa entre els opositors respecte a l’existència d’oposicions o no, i el fet d’estar estudiant ja temaris reformats des de novembre passat, HA DEROGAT l’Ordre que aprovava aquests programes.

La nova Ordre indica que concorren diverses circumstàncies objectives que desaconsellen la implantació en aquest moment de nous temaris definitius per als processos d’accés a la funció pública docent ja que tenen la intenció d’escometre UNA REVISIÓ DEL SISTEMA D’ACCÉS a la funció pública docent, “que permeta atraure als millors professionals, prevalent mèrit i capacitat”.

Aquesta Ordre derogatòria dóna a entendre que:

El Ministeri pretén modificar el sistema selectiu de cara a les convocatòries a partir de 2013, però no defineix quan ho farà i com serà aquest nou sistema.

Els Temaris vigents van a ser revisats per a adaptar-los a aqueix nou sistema, per aquest motiu deroguen els actuals de novembre de 2011.

Per als processos selectius de 2012: Existeixen Comunitats Autònomes que té previst convocar en 2012, es faria segons el Sistema d’Accés Vigent (açò no canvia ara com ara) i en teoria, estarien en vigor els programes “antics” i que van estar vigents fins a la reforma de novembre de 2011 (ara derogada)

Photo by James Sutton on Unsplash

CONVENI

El Col·legi ha signat un conveni amb Makro Autoservei Majorista S.A.

Si vols ser client has de presentar la següent documentació en Recepció de Clients de Makro:

Fotocopia DNI.

Fotocòpia de carnet de col·legiat.

En el moment et donaran d’alta i et lliuraran dues targetes: Titular i segon comprador (aportant fotocòpia del DNI d’aquest últim).

Aquestes targetes no són un mitjà de pagament.

Els passaports són individuals i queden totalment desvinculats del Col·legi quant a facturació i altres dades es refereix.

Pots accedir a la pàgina web http://www.makro.es ,per a informar-te de les ofertes i promocions en vigor.

Només es posaran sol·licitar els carnets de Makro en els Centres de València calle Pedrapiquers 14, Pol. Ind. Vara de Quart – València i a Alacant.

Sperrgepäckschalter, Terminal 2, Munich Airport

INFORMACIÓ

A partir del pròxim trimestre (juliol – agost – setembre 2013), la devolució del rebut de la quota col·legial, per impossibilitat de cobrament, suposarà el càrrec en el següent rebut de les despeses que aquesta genere.

Photo by Sebastian Pichler

ASSESSORIA LABORAL, FISCAL, COMPTABLE I JURÍDICA

Assessorament laboral, fiscal, comptable i jurídic gratuït per als col·legiats.

Si desitges crear una empresa o/i ser autònom posa’t en contacte amb el Col·legi on t’informarem dels descomptes que l’Assessoria que presta els serveis al Col·legi ofereix als col·legiats i els seus familiars.

Photo by Thomas Drouault

JUNTS LLICENCIATS, GRADUATS, DOCTORS I PROFESSORS DE DIBUIX FEM COL·LEGI

Integra’t professionalment amb els teus companys d’estudis, llicenciats en Belles Arts, Doctors, Graduats, Conservadors i Restauradors i Professors de Dibuix

Com més units estiguem i més siguem més farem vals els nostres drets professionals.

No deixes que els altres decidisquen per tu…colégiate.

El Col·legi vetla pels interessos professionals dels Llicenciats en Belles Arts, Doctors, Graduats, Conservadors i Restauradors i Professors de Dibuix.

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de la Comunitat Valenciana.

Consell General dels Col·legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix d’Espanya.


Photo by Helloquence

INFORMACIÓ


Des del Col·legi hem realitzat la següent sol·licitud a la Consellería d’Educació:

En l’actualitat, la gran majoria dels IES imparteixen algun cicle formatiu de grau mitjà o superior (Formació Professional). Així mateix, existeixen cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny, que s’imparteixen a les Escoles d’Art i Superior de Disseny (antiga Arts i Oficis). Cabria la possibilitat que determinats cicles de caràcter artístic (p. ex. CFGS d’Il·lustració) es poguessin oferir en instituts, almenys en aquells que ofereixen Batxillerat d’Arts?, si es volen fer en la nostra comunitat, cal anar a centres privats. Suposaria un augment d’hores per al professorat, si ben no per a l’especialitat de Dibuix (en principi), si per a altres especialitats impartides per llicenciats en Belles Arts.

La Conselleria remet contestació indicant que la proposta ha segut traslladada per a la seva valoració a la Direcció General de Centres i Personal Docent i a la Direcció General de Política Educativa.


Photo by James Sutton on Unsplash

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEROGA LOS TEMARIOS VIGENTES Y DEJA LAS OPOSICIONES DE PROFESORADO PENDIENTES DE UNA REFORMA SIN DEFINIR

En el BOE del martes 7 de febrero de 2012, por Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de manera SORPRENDENTE E INESPERADA, y sin tener en cuenta la situación ya creada de incertidumbre entre los opositores respecto a la existencia de oposiciones o no, y el hecho de estar estudiando ya temarios reformados desde noviembre pasado, HA DEROGADO la Orden que aprobaba dichos programas.

La nueva Orden indica que concurren varias circunstancias objetivas que desaconsejan la implantación en este momento de nuevos temarios definitivos para los procesos de acceso a la función pública docente ya que tienen la intención de acometer UNA REVISIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO a la función pública docente, “que permita atraer a los mejores profesionales, primando mérito y capacidad”.

Esta Orden derogatoria da a entender que:

El Ministerio pretende modificar el sistema selectivo de cara a las convocatorias a partir de 2013, pero no define cuándo lo hará y cómo será este nuevo sistema.

Los Temarios vigentes van a ser revisados para adaptarlos a ese nuevo sistema, de ahí que derogan los actuales de noviembre de 2011.

Para los procesos selectivos de 2012: Existen Comunidades Autónomas que tiene previsto convocar en 2012, se haría según el Sistema de Acceso Vigente (eso no cambia por ahora) y en teoría, estarían en vigor los programas “antiguos” y que estuvieron vigentes hasta la reforma de noviembre de 2011 (ahora derogada).

Photo by James Sutton on Unsplash

CONVENIO

El Colegio ha firmado un convenio con Makro Autoservicio Mayorista S.A.

Si quieres ser cliente debes presentar la siguiente documentación en Recepción de Clientes de Makro:

Fotocopia DNI.

Fotocopia de carnet de colegiado.

En el momento te darán de alta y te entregarán dos tarjetas: Titular y segundo comprador (aportando fotocopia del DNI de este último).

Estas tarjetas no son un medio de pago.

Los pasaportes son individuales y quedan totalmente desvinculados del Colegio en cuanto a facturación y demás datos se refiere.

Puedes acceder a la página web http://www.makro.es ,para informarte de las ofertas y promociones en vigor.

Sólo se pondrán solicitar los carnets de Makro en los Centros de Valencia calle Pedrapiquers 14, Pol. Ind. Vara de Quart – Valencia y en Alicante.

Sperrgepäckschalter, Terminal 2, Munich Airport

INFORMACIÓN

A partir del próximo trimestre (julio – agosto – septiembre 2013), la devolución del recibo de la cuota colegial, por imposibilidad de cobro, supondrá el cargo en el siguiente recibo de los gastos que esta genere.

Photo by Sebastian Pichler

ASESORÍA LABORAL, FISCAL, CONTABLE Y JURÍDICA

Asesoramiento laboral, fiscal, contable y jurídico gratuito para los colegiados.

Si deseas crear una empresa o/y ser autónomo ponte en contacto con el Colegio donde te informaremos de los descuentos que la Asesoría que presta los servicios al Colegio oferta a los colegiados y sus familiares.