Photo by James Sutton on Unsplash

EL MINISTERI D’EDUCACIÓ DEROGA ELS TEMARIS VIGENTS I DEIXA LES OPOSICIONS DE PROFESSORAT PENDENTS D’UNA REFORMA SENSE DEFINIR

En el BOE del dimarts 7 de febrer de 2012, per Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de manera SORPRENENT I INESPERADA, i sense tenir en compte la situació ja creada d’incertesa entre els opositors respecte a l’existència d’oposicions o no, i el fet d’estar estudiant ja temaris reformats des de novembre passat, HA DEROGAT l’Ordre que aprovava aquests programes.

La nova Ordre indica que concorren diverses circumstàncies objectives que desaconsellen la implantació en aquest moment de nous temaris definitius per als processos d’accés a la funció pública docent ja que tenen la intenció d’escometre UNA REVISIÓ DEL SISTEMA D’ACCÉS a la funció pública docent, “que permeta atraure als millors professionals, prevalent mèrit i capacitat”.

Aquesta Ordre derogatòria dóna a entendre que:

El Ministeri pretén modificar el sistema selectiu de cara a les convocatòries a partir de 2013, però no defineix quan ho farà i com serà aquest nou sistema.

Els Temaris vigents van a ser revisats per a adaptar-los a aqueix nou sistema, per aquest motiu deroguen els actuals de novembre de 2011.

Per als processos selectius de 2012: Existeixen Comunitats Autònomes que té previst convocar en 2012, es faria segons el Sistema d’Accés Vigent (açò no canvia ara com ara) i en teoria, estarien en vigor els programes “antics” i que van estar vigents fins a la reforma de novembre de 2011 (ara derogada)

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *